Проекти

" С поглед в бъдещето"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА„ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ“МОДУЛ 1 „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, центрове за превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици и астрономически обсерватории и планетариуми, и в НДД – специализирано обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО“

Научи повече

" Заедно творим красота"

„Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“, НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” – 2020.Основните цели:1.Създаване на условия за развитие на интересите,способностите и талантите на учениците в групите по приложно и изобразително изкуство чрез предоставяне на благоприятна и съвременна образователна среда;2. Обособяване на кабинет по приложно и изобразително изкуство за работа на учениците в заниманията по интереси;3. Осигуряване на възможност за участие в национални,регионални,общински конкурси и изяви;

Научи повече