За нас

ИСТОРИЯ НА ЦЕНТЪРА:

    Със заповед №РД-14-58 от 29.06.1994 г. на Министъра на образованието,на основание чл.10,ал.3 от ЗНП,чл.12,ал.1 от ППЗНП и решения №20 на ОбС –град Мизия са преобразувани Центърът за работа с деца и Центърът за ученическо техническо и научно творчество на територията на община Мизия, в Общински детски комплекс като обслужващо звено на бюджетна издръжка на община Мизия.На 01.08.2016 г. с влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищно образование ОДК има ново наименование - Център за подкрепа за личностно развитие.


   НАШАТА МИСИЯ:


Обогатяване и разширяване на личностния потенциал,творческото мислене и способности на децата и учениците.
Обхващане на широк кръг деца и ученици към форми и дейности, осмислящи пълноценно тяхното свободно време и изграждане у тях на нравствена, научно-познавателна и естетическа култура.
Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.Осигуряване на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП на територията на община Мизия.